PROJEKTAS „VET SPECIALISTS COMPETENCIES DEVELOPMENT IN THE FIELD OF POSITIVE PARENTING TEACHING“

(Liet. „Profesinio mokymo specialistų kompetencijų ugdymas mokymui pozityvios tėvystės srityje“)

Apie projektą. Projektas „VET specialists competencies development in the field  of positive parenting teaching“ (Nr. 2015-1-LT01-KA202-013480) koordinuojamas VŠĮ Mano šeimos akademija (Lietuva). Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir vykdomas pagal Erasmus+ programą, KA2 Strateginių partnerysčių paprogramę.

Projekto tikslas. Įgalinti profesinio mokymo specialistus, dirbančius su paaugliais ir jaunomis šeimomis, mokyti pozityvios tėvystės, suvokti paauglio filosofinį auklėjimą, jo galimybių ir gebėjimų ugdymą.
Projektas atliepia ne tik Lietuvos nacionalinius švietimo prioritetus, bet ir Europinius, bei iškeltus Strategijoje H2020.

Projekto veiklos. Globos namai „Užuovėja“ prisidės prie numatytų projekto rezultatų ir į projekto veiklas įtraukti pedagogai dalyvaus šiose projekto veiklose:

·         Analizėje (Socialinio mokymo poreikio tematika: ankstyvojo neplanuoto nėštumo prevencija ir pozityvios tėvystės skatinimas Lietuvoje (kas nuveikta, ko trūksta globaliai ir institucijų lygmenyje)) išreiškiant nuomonę apie situaciją institucijoje, poreikius, gerąją patirtį, pasidalinant žiniomis.

·         Susipažinime su projekto rezultatais (analize, metodine medžiaga, ir t.t.)

·         Projektų rezultatų, veiklų (pvz. seminarų, kuriuose dalyvaus institucijų atstovai), kurios bus pristatytos oficialių partnerių, vertinimas.

·         Virtualiuose susitikimuose su užsienio ir Lietuvos partneriais, asocijuotais partneriais (projekto metu prisijungusiomis švietimo institucijomis, naudos gavėjomis) siekiant pasidalinti gerąja praktika.

·         Dalyvavimas nacionaliniuose seminaruose, kuriuose bus pristatomos atliktos veiklos, įgyta patirtis, metodinė medžiaga ir pan., organizuojamuose projekto vykdymo laikotarpiu (numatomi 2 seminarai, preliminarios datos: 2016/06 ir 2017/05)

·         Projekto idėjos, rezultatų sklaidoje.

Projekto rezultatas. Metodinio dokumento sukūrimas profesinio mokymo specialistams, dirbantiems su paaugliais ir jaunomis šeimomis.

Projekto trukmė – 24 mėn.


Raštas dėl institucijos dalyvavimo projekte