Paieška
*alt_site_homepage_image*

Vaiko psichologinis įvertinimas gali būti atliekamas, kuomet prašymą dėl jo pateikia vaiko teisių apsaugos specialistai, teisėsaugos pareigūnai ar vaiko atstovas pagal įstatymą. Jo metu vertinami vaiko psichologiniai ypatumai, galimai patirtos seksualinės prievartos įvykis ir vaiko atsakas į jį.
Kuomet psichologinis įvertinimas atliekamas vaikui, įtariamam atliktus seksualinio pobūdžio nusikaltimą, psichologinio vertinimo metu keliama prielaida, kad vaiko galimai atlikta nusikalstama veika yra jo paties patirtos prievartos požymis, todėl siekiama vaiką identifikuoti kaip galimą auką, o ne kaip smurtautoją. 

Siekiant sudaryti optimalias sąlygas psichologiniam įvertinimui, rekomenduojama, kad Pagalbos centre vaikai būtų apgyvendinami vieni, be lydinčio asmens. Išskirtinėse situacijose, pavyzdžiui, kai registruojamas itin mažas vaikas, vaikai gali būti apgyvendinami su suaugusiuoju, kurį vaikas pažįsta ir kuriuo pasitiki bei kurio buvimas su vaiku nedarys įtakos vertinimo procesui.

Pasibaigus vaiko psichologiniam įvertinimui Pagalbos centras per 10 darbo dienų nuo vaiko išvykimo parengia vaiko, galimai nukentėjusio nuo seksualinės prievartos, psichologinio įvertinimo išvadą bei sudaro ilgalaikės kompleksinės pagalbos rekomendacijas.

Psichologinio įvertinimo išvados bei ilgalaikės kompleksinės pagalbos rekomendacijos raštu yra teikiamos:
- vaiko teisių apsaugos skyriui pagal vaiko gyvenamąją vietą – visais atvejais (nėra reikalingas VTAS prašymas pateikti išvadą);
- teisėsaugos pareigūnams – gavus jų raštišką oficialią užklausą.

Pagalbą vaikui organizuojančioms įstaigoms (socialinių paslaugų centrams, globos koordinatoriams, globos įstaigoms ir pan.) gali būti teikiamos ilgalaikės kompleksinės pagalbos rekomendacijos gavus jų raštišką oficialią užklausą.

Įstatyminiam vaiko atstovui teikiamas grįžtamasis ryšys žodžiu apie vaiko psichologinę būseną bei rekomendacijas tolesnei pagalbai.