Teisės aktai

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 125:2011 „SUAUGUSIŲ ASMENŲ STACIONARIOS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOS: BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=392765&p_query=&p_tr2=

SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠAS:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=292682&p_query=&p_tr2=