Paieška
*alt_site_homepage_image*

Globos namuose "Užuovėja" vykdomi mokymai pagal socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programą, patvirtintą socialinių paslaugų priežiūros departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos "Seksualinė prievarta prieš proto ir/ar psichikos negalią turinčius suaugusius asmenis: prevencija ir pagalba" (šiuo metu negaliojanti). Mokymuose gali dalyvauti ne tik socialiniai darbuotojai, bet visi specialistais, kuriems ši tema aktuali. Mokymai vykdomi ir nuotoliniu, ir kontaktinu būdu.

Programos tikslas: Suteikti teorinių žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų seksualinės prievartos prieš proto ir/ar psichikos negalią turinčius suaugusius asmenis prevencijai bei pagalbos būdams.

Programos trukmė: 8 val.

Uždaviniai:
* Apibrėžti seksualinės prievartos sampratą;
* Identifikuoti pagrindinius seksualinės prievartos požymius;
* Pristatyti seksualinės prievartos prieš proto ir/ar psichikos negalią turinčius suaugusius asmenis prevencijos priemones;
* Apibrėžti tinkamus reagavimo ir pagalbos būdus, dirbant su asmenimis, nukentėjusiais ar galimai nukentėjusiais nuo seksualinės prievartos.

Mokymo metodai:
* Metodinės medžiagos pateikimas žodžiu;
* Diskusija;
* Praktiniai užsiėmimai:
• Darbas grupėse: pateiktų užduočių atlikimas. Šių praktinių užsiėmimų tikslas: sustiprinti gautas teorines žinias, savarankiškai apibendrinant ir sisteminant mokymų metu pateiktą informaciją;
• Darbas grupėse: atvejų analizė. Šių užsiėmimų tikslas: gebėti atpažinti seksualinės prievartos aukas realiose situacijose bei gebėti organizuoti ir teikti reikiamą pagalbą;
• Darbas grupėse: vaidmenų užduotys. Šių užsiėmimų tikslas: inscenizuojant tariamas situacijas, geriau suprasti seksualinės prievartos auką bei pritaikyti teorines žinias praktikoje.

Įgyvendinimo rezultatai: programos dalyvis turi pakankamai žinių atpažinti seksualinės prievartos auką, rengti ir įgyvendinti seksualinio smurto prieš proto ir/ar psichikos negalią turinčius suaugusius asmenis prevencines priemones bei organizuoti reikiamą pagalbą nuo seksualinio smurto nukentėjusiems suaugusiems asmenims, turintiems proto ir/ar psichikos negalią.

Aktualumas: Moksliniais tyrimais patvirtinta, kad suaugę asmenys, turintys proto ir/ar psichikos negalią nuo seksualinės prievartos nukenčia du kartus dažniau nei sveiki suaugę asmenys. Suaugusių asmenų, turinčių proto ir/ar psichikos negalią, patiriama seksualinė prievarta Lietuvoje itin mažai tyrinėjama, stinga tiek mokslinių tyrimų, tiek mokymų ar kitokios informacijos. Užsienio mokslininkų tyrimų šia tema yra daugiau, tačiau jie sunkiai pasiekiami Lietuvos specialistams, prieiga prie jų dažniausiai mokama. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, tikėtina, kad Lietuvoje socialines paslaugas teikiantiems specialistams trūksta žinių apie suaugusių asmenų su proto ir/ar psichikos negalia patiriamą seksualinę prievartą, jos prevenciją, atpažinimą, pagalbos teikimą seksualinės prievartos aukoms. Programa parengta atsižvelgiant į naujausius socialinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, vienas jų - LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-09-27 įsakymas „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ Nr. A1-521 bei 2019-06-14 įsakymu Nr. A1-339 patvirtintas jo pakeitimas, kuriame numatoma priemonė parengti smurto ir seksualinės prievartos prieš neįgalius vaikus bei suaugusius asmenis prevencijos rekomendacijas, kurios parengti bei įgyvendinti bus įpareigota kiekviena ilgalaikės socialinės globos paslaugas teikianti socialinės globos įstaiga.

Išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai