PRIVATUMO POLITIKA

PATVIRTINTA

Globos namų „Užuovėja“ direktoriaus

2018 m. spalio mėn. 31 d. įsakymu Nr. 1.3-333

 

GLOBOS NAMŲ „UŽUOVĖJA“ PRIVATUMO POLITIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Privatumo politikoje yra pateikiama informacija, kaip globos namai „Užuovėja“, juridinio asmens kodas: 300836436, buveinės adresas: Palydovo g. 29A, Vilnius (toliau – Įstaiga arba Duomenų valdytojas) tvarko asmens duomenis.
 2. Asmens duomenys Įstaigoje tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
 3. Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo:

UAB „Veritas bona“

įmonės kodas: 304628436

adresas: Račių g. 1, Vilnius

tel. nr. +37067872025 

elektroninis pašto adresas: info@veritasbona.lt

 1. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:

  1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti pagal identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinius, socialinius, kultūrinius ir panašius tapatybės požymius. Asmens duomenys yra asmens vardas, pavardė, gimimo data, taip pat tai gali būti biometriniai duomenys (veido atvaizdai), IP adresas, telefono numeris, elektroninis paštas, lankomi interneto tinklapiai, automobilio valstybinis numeris, elektroniniai laiškai, telefono pokalbių įrašai, informacija, susijusi su asmens religiniais įsitikinimais, sveikata ir pan.
  2. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, susipažinimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas, kitas veiksmas ar veiksmų rinkinys.
  3. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra ar gali būti tvarkomi.
  4. Duomenų valdytojas – globos namai „Užuovėja“.
  5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis (pvz. personalo apskaitos sistemos tiekėjas, IT sistemų priežiūros aptarnavimo specialistai, draudimo sutarčių specialistai, saugos tarnybos ir kt.).
 2. Asmens duomenų ir kitos susijusios informacijos tvarkymo procesą Įstaigoje taip pat reglamentuoja asmens duomenų tvarkymo globos namuose  „Užuovėja“ taisyklės.

 

 

 

 

 

 

II. SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 

 1. Įstaiga vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

  1. duomenys renkami ir tvarkomi apibrėžtais ir teisėtais tikslais (laikomasi tikslo apribojimo principo);
  2. duomenys tvarkomi turint duomenų subjekto sutikimą, vykdant su duomenų subjektu sudarytą sutartį arba remiantis bent vienu kitu teisėtu duomenų tvarkymo pagrindu (laikomasi teisėtumo principo);
  3. duomenys tvarkomi tikslūs ir, jei reikia dėl duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas, imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (laikomasi tikslumo principo);
  4. tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (laikomasi duomenų kiekio mažinimo principo);
  5. duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia pasiekti tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir yra tvarkomi (laikomasi saugojimo trukmės apribojimo principo);
  6. duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (laikomasi vientisumo ir konfidencialumo principo).
 2. Įstaigos veikloje taip pat laikomasi pritaikytosios ir standartizuotos duomenų apsaugos principų.

 

III. SKYRIUS

KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

 

 1. Įstaiga renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.
 2. Įstaiga tvarko interneto svetainės asmens duomenis šiais pagrindais:
 1. sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
 2. mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą;
 3. vykdydami vaizdo stebėjimą Įstaigos patalpose ir teritorijoje ir užtikrindami turto bei asmenų saugumą ir pan.);
 4. tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai;
 5. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų (duomenų subjekto) sutikimą arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.
 1. Įstaiga siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

 

IV. SKYRIUS

INTERNETINĖS SVETAINĖS SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMO TIKSLAI

 

 1. Internetinė svetainė www.uzuoveja.lt naudoja slapukus tam, kad galėtų būti gerinama naršymo kokybė, ir tam, kad būtų renkama statistinė informacija, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Lankytojui naršant svetainėje į lankytojo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti slapukai (angl. „Cookies“). Svetainėje slapukų pagalba įrašytą informaciją Įstaiga naudoja subjekto, kaip ankstesnio svetainės lankytojo, atpažinimui bei duomenų apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, rinkimui. Lankytojas, naršydamas svetainėje, gali duoti sutikimą, kad jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti slapukai. Šį sutikimą subjektas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros svetainės funkcijos jam gali neveikti. Svetainės lankytojas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją  (slapukus) Duomenų valdytojas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Jeigu lankytojas pageidauja, kad jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, jis gali savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat lankytojas gali nusistatyti, kad naršyklė pasirinktinai iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat lankytojas gali pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti jo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

 

 1. Internetinėje svetainėje www.uzuoveja.lt  naudojami šie slapukai:

 

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

wordfence_verifiedHuman

Naudojamas apsaugoti interneto svetainę nuo nepageidaujamo srauto ir kibernetinių atakų

Įėjimo į svetainę metu

Iki svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

wfvt_#

Prisimena lankytojo pateiktus duomenis, kai pateikiamas komentaras. Tikslas yra automatiškai užpildyti formos laukus, skirtus vėlesniems komentarams, siekiant sutaupyti laiko lankytojui

 

Įėjimo į svetainę metu

Iki svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

_ga

Slapukas renka informaciją apie lankytojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją

Pirmo įėjimo į svetainę metu

2 metus

Unikalus identifikatorius

_gat

Naudojamas užklausų srauto valdymui

Įėjimo į svetainę metu

Iki svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

_gid

Slapukas naudojamas statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti

Įėjimo į svetainę metu

Iki svetainės lango uždarymo

Atsitiktinai sugeneruotas identifikatorius

collect

Slapukas renka informaciją apie lankytojo naudojamą įrenginį. Jis stebi lankytoją įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose

Įėjimo į svetainę metu

Iki svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

 

 

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS VYKDANT VAIZDO STEBĖJIMĄ

 

 1. Siekdami užtikrinti Įstaigos, mūsų darbuotojų, gyventojų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, mes savo patalpose ir teritorijose vykdome vaizdo stebėjimą.
 2. Vaizdo stebėjimą vykdome ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių Lankytojų duomenis (vaizdo duomenis) tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu.  Mūsų vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį).
 3. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą Lankytojai informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą.
 4. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose Lankytojai tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos, pavyzdžiui persirengimo, poilsio, tualeto kambariai.
 5. Vaizdo stebėjimo metu surinkti Lankytojų asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos, nebent personalo, gyventojų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų, taip pat turto apsaugos užtikrinimo tikslu tokie duomenys konkrečiu atveju turi būti saugomi ilgiau.

 

VI SKYRIUS

KIEK LAIKO MES TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

 

 1. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
 2. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

  1. esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
  2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
  3. jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus;
  4. rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
  5. esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams. 

 

VII. SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 

 1.  Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus. 
 2. Taip pat Įstaiga gali perduoti asmens duomenis tvarkyti Duomenų valdytojo vardu duomenų tvarkytojams (pvz. personalo apskaitos sistemos tiekėjams, IT sistemų priežiūros aptarnavimo specialistams, draudimo sutarčių specialistams, saugos tarnyboms ir kt.), kai su duomenų tvarkytojais yra pasirašytos tinkamos sutartys ir duomenų tvarkytojai gali užtikrinti duomenų saugumą.

 

VIII. SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 

 1. Duomenų subjektų teisės:

  1. teisė žinoti (būti informuotam) apie savo duomenų tvarkymą;
  2. teisė susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu;
  3. teisė reikalauti ištaisyti duomenis;
  4. teisė reikalauti ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam”);
  5. teisė apriboti duomenų tvarkymą;
  6. teisė į duomenų perkeliamumą;
  7. teisė nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 2. Duomenų valdytojas imasi tinkamų priemonių, kad pagal teisės aktus privalomą informaciją ir visus pranešimus dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektui pateiktų glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Informacija pateikiama raštu arba kitomis priemonėmis, įskaitant elektronine forma. Duomenų subjekto prašymu informacija gali būti suteikta žodžiu, jeigu duomenų subjekto tapatybė įrodoma kitomis priemonėmis.

 

IX. SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

 1. Duomenų subjektas ar jo teisėtas atstovas dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įstaigą šiais būdais:

  1. teikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@uzuoveja.lt; prašymas turi būti aiškiai suformuluotas naudojant laisvą prašymo formą arba naudojant rekomenduojamą Įstaigos parengtą formą  bei duomenų subjekto pasirašytas;
  2. raštu – adresu: Palydovo 29A, Vilnius.
 2. Informacija apie Duomenų subjektą telefonu neteikiama.
 3. Siekdama apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įstaiga, gavusi Duomenų subjekto ar jo teisėto atstovo prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti:

  1.  Duomenų subjekto tapatybę;
  2. Duomenų subjekto atstovo tapatybę ir teisę atstovauti Duomenų subjektą.
 4. Įstaigos atsakymas duomenų subjektui ar jo teisėtam atstovui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
 5. Informacija pagal prašymą suteikiama nemokamai. Tais atvejais, kai prašymai nepagrįsti arba neproporcingi dėl jų pasikartojančio turinio, Įstaiga gali imti mokestį.

 

X. SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

 

 1. Duomenų subjektas privalo:

  1. informuoti Įstaigą apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Dėl vykdomos veiklos pobūdžio Įstaigai itin svarbu turėti teisingą duomenų subjekto informaciją;
  2. pateikti reikalingą informaciją ir (arba) asmens dokumentą, kad, esant duomenų subjekto prašymui, Įstaiga galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja su konkrečiu asmeniu.

 

 

 

XI. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo.
 2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
 3. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 4. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
 5. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu info@uzuoveja.lt

 

__________________________________________________