PRIVATUMO POLITIKA

PATVIRTINTA
Globos namų „Užuovėja“ direktoriaus
2019 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 1.3-164

 

GLOBOS NAMŲ „UŽUOVĖJA“ PRIVATUMO POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) yra pateikiama informacija, kaip Globos namai „Užuovėja“, juridinio asmens kodas 300836436, buveinės adresas Palydovo g. 29A, Vilnius (toliau – Įstaiga arba Duomenų valdytojas) tvarko asmens duomenis.
 2. Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie lankosi Įstaigai priklausančioje interneto svetainėje (www.uzuoveja.lt), Įstaigos Facebook paskyroje (https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Globos-namai-U%C5%BEuov%C4%97ja-519011898585360/), taip pat Įstaigoje besilankantiems, tačiau joje nedirbantiems ir negyvenantiems, asmenims.
 3. Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį, informuoja Įstaigos interneto svetainės, Įstaigos Facebook paskyros ir Įstaigos lankytojus, kokias teises jie turi. Lankydamasis Įstaigoje, tęsdamas naršymą Įstaigos interneto svetainėje arba Įstaigos Facebook paskyroje, lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad yra susipažinęs su šia Privatumo politika ir supranta jos nuostatas.
 4. Asmens duomenys Įstaigoje tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos atitinka vartojamas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

II SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 1. Siekdama įgyvendinti Privatumo politiką, Įstaiga vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:

  1. asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  2. asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
  3. siekiama, kad asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
  4. siekiama, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
  5. asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  6. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

III SKYRIUS
DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

 1. Įstaiga lankytojų asmens duomenis tvarko šiais pagrindais:

  1. duomenų subjekto duoto sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas aktyviais duomenų subjekto veiksmais (pvz.: sutinkant, kad naudojantis interneto svetaine būtų parsiunčiami slapukai, komentuojant, reaguojant bei dalinantis Įstaigos paskyroje patalpintais pranešimais ir pan.);
  2. Įstaigos teisėtų interesų įgyvendinimo pagrindu (pvz., administruodama interneto svetainę ir užtikrindama tinkamą jos veikimą; vykdydama vaizdo stebėjimą Įstaigos patalpose ir/ar teritorijose ir užtikrindama turto bei asmenų saugumą ir pan.);
  3. Įstaigos pareigų, kurias nustato teisės aktai, vykdymo pagrindu.

IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ĮSTAIGOS INTERNETO SVETAINĖJE

 1. Įstaigos interneto svetainė (www.uzuoveja.lt) naudoja slapukus, siekdama užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei tam, kad būtų renkama statistinė informacija, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Lankytojui naršant svetainėje (www.uzuoveja.lt), į lankytojo įrenginį gali būti įrašyti slapukai (angl. „Cookies“). Slapukų pagalba įrašytus nuasmenintus duomenis (prisijungiančio įrenginio IP adresas, prisijungimo laikas, miestas, iš kurio jungiamasi ir pan.) Įstaiga naudoja subjekto, kaip ankstesnio svetainės lankytojo, atpažinimui bei duomenų apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, rinkimui.
 2. Lankytojas, naršydamas svetainėje, turi galimybę sutikti arba nesutikti, kad prisijungiančiame įrenginyje būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti slapukai.
 3. Svetainės lankytojas savo nuožiūra gali bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo, užblokuoti ar ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai leidžia naršyklės ar įrenginio nustatymai. Kadangi būtinieji slapukai yra naudojimosi interneto svetaine sąlyga, jų atsisakius, kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti.
 4. Lankytojui apsilankius Įstaigos interneto svetainėje (www.uzuoveja.lt), gali būti sukurti ilgalaikiai slapukai, kurie lieka lankytojo įrenginyje ir bus panaudoti lankytojui vėl apsilankius Įstaigos interneto svetainėje; ir/arba trumpalaikiai (seanso) tipo slapukai, kurie pasibaigia ir yra ištrinami lankytojui baigus naršyti Įstaigos interneto svetainėje. Įstaigos internetinėje svetainėje (www.uzuoveja.lt) naudojami šie slapukai:

Slapuko pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

wordfence_verifiedHuman

Naudojamas apsaugoti interneto svetainę nuo nepageidaujamo srauto ir kibernetinių atakų

Įėjimo į svetainę metu

Iki svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

wfvt_#

Prisimena lankytojo pateiktus duomenis, kai pateikiamas komentaras. Tikslas yra automatiškai užpildyti formos laukus, skirtus vėlesniems komentarams, siekiant sutaupyti laiko lankytojui

 

Įėjimo į svetainę metu

Iki svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

_ga

Slapukas renka informaciją apie lankytojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją

Pirmo įėjimo į svetainę metu

2 metus

Unikalus identifikatorius

_gat

Naudojamas užklausų srauto valdymui

Įėjimo į svetainę metu

Iki svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

_gid

Slapukas naudojamas statistinei informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti

Įėjimo į svetainę metu

Iki svetainės lango uždarymo

Atsitiktinai sugeneruotas identifikatorius

collect

Slapukas renka informaciją apie lankytojo naudojamą įrenginį. Jis stebi lankytoją įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose

Įėjimo į svetainę metu

Iki svetainės lango uždarymo

Unikalus identifikatorius

 

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ĮSTAIGOS FACEBOOK PASKYROJE

 1. Siekdama informuoti apie teikiamas viešąsias paslaugas, Įstaiga turi sūkūrusi paskyrą socialiniame tinkle Facebook adresu  https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Globos-namai-U%C5%BEuov%C4%97ja-519011898585360/, kurios naudotojams taikoma Facebook privatumo politika ir to puslapio taisyklės. Visa naudotojo Facebook socialiniame tinkle laisva valia pateikiama informacija (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ (“Mėgti”) ir „Follow“ (“Sekti”) naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama aplankius Įstaigos Facebook paskyrą (įskaitant informaciją gaunamą Facebook naudojamų slapukų pagalba), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas Facebook. Kaip Facebook paskyros administratorius, Įstaiga turi galimybę parinkti atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į tikslinę auditoriją, veiklos valdymo ir skatinimo tikslus, tačiau socialinio tinklo valdytojas tuo pačiu gali riboti galimybę keisti tam tikrus nustatymus ir tokiu būdu Įstaiga negali įtakoti, kokią informaciją apie naudotoją rinks socialinio tinklo valdytojas. Susipažinti su Facebook socialinio tinklo duomenų apsaugos nuostatomis galima interneto svetainėje http://www.facebook.com/policy.php.
 2. Jokie Įstaigos Facebook paskyroje lankytojų patalpinti asmens duomenys nėra perkeliami į Įstaigos kompiuterius, išskyrus, kai jie turi būti pateikiami kompetentingoms institucijoms, vykdant šių teisėtus reikalavimus, arba išsaugomi siekiant užtikrinti Įstaigos teises, darbuotojų, gyventojų ar turto saugumą, pareikšti ar ginti teisinius reikalavimus.
 3. Naudodamasis Įstaigos Facebook paskyra, lankytojas įsipareigoja nenaudoti svetimų asmens duomenų savo komentaruose ar įrašuose, paliekamuose Įstaigos paskyroje, siunčiant žinutes Įstaigai; neskelbti įžeidžiančio, diskriminuojančio ar kitokio teisės aktus ir (ar) kitų lankytojų teises pažeidžiančio turinio. Įstaiga turi teisę pašalinti bet kokią Įstaigos Facebook paskyroje patalpintą informaciją, jeigu ji pažeidžia teisės aktus ar kitų lankytojų teises.
 4. Asmenims iki 16 metų draudžiama dalintis savo asmens duomenimis Įstaigos Facebook paskyroje, jeigu prieš tai nebuvo gautas tėvų sutikimas. Komentarai, reakcijos, informacijos dalinimasis, žinučių Įstaigai siuntimas ar kiti veiksmai, kuriuos atliko nepilnametis socialiniame tinkle, yra laikomi įgyvendintais gavus tėvų sutikimą.

VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS VYKDANT VAIZDO STEBĖJIMĄ ĮSTAIGOJE

 1. Siekdama užtikrinti Įstaigos darbuotojų, gyventojų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, Įstaiga savo patalpose ir teritorijose vykdo vaizdo stebėjimą.
 2. Įstaigos pastato ir teritorijos stebėjimo, vaizdo įrašymo, peržiūrėjimo, saugojimo, perkėlimo ir naudojimo tvarką nustato Įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtintas Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas, su kuriuo galima susipažinti  Įstaigos interneto svetainėje adresu https://www.uzuoveja.lt/asmens-duomenu-apsauga/.
 3. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą Įstaigos lankytojai yra informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą.
 4. Įstaigos vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį).
 5. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose lankytojai tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos, pavyzdžiui persirengimo, poilsio, tualeto patalpos.
 6. Vaizdo stebėjimo metu surinkti lankytojų asmens duomenys (vaizdo duomenys) talpinami už vaizdo duomenų tvarkymą ir saugojimą atsakingo darbuotojo kompiuteryje ir saugomi ne ilgiau kaip 14 (keturiolika) dienų nuo jų užfiksavimo dienos, nebent Įstaigos darbuotojų, gyventojų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų ar turto apsaugos užtikrinimo tikslu tokie duomenys konkrečiu atveju turi būti saugomi ilgiau.

VII SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 1. Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų Įstaiga neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus šiame skyriuje aprašytus atvejus.
 2. Įstaiga gali perduoti Įstaigos interneto svetainės ir Įstaigos Facebook paskyros lankytojų asmens duomenis IT sistemų priežiūros aptarnavimo specialistams, kurie padeda administruoti Įstaigos interneto svetainę ir Įstaigos Facebook paskyrą.
 3. Vaizdo stebėjimo duomenys gali būti perduodami Įstaigos vaizdo kamerų priežiūrą atliekantiems asmenims, saugos tarnyboms.
 4. Privatumo politikoje nurodyti duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
 5. Kiekvienu konkrečiu atveju duomenų tvarkytojui Įstaiga pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
 6. Privatumo politikoje nurodyti asmens duomenys, tiek kiek jie tvarkomi Įstaigos, o ne kitų duomenų valdytojų (pvz.: Facebook socialinio tinklo) iniciatyva, tvarkomi tik Europos Sąjungos teritorijoje, Įstaiga neperduoda lankytojų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

VIII SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

 1. Lankytojų asmens duomenis Įstaiga tvarko ir saugo tiek, kiek duodamas sutikimą leido pats duomenų subjektas, tačiau ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba būtina vykdant Įstaigai taikomus teisinius reikalavimus.

IX SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 1. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka išsamiai aprašytos Įstaigos Asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos apraše, kuris skelbiamas Įstaigos interneto svetainėje adresu https://www.uzuoveja.lt/asmens-duomenu-apsauga/.

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Įstaiga turi teisę bet kada pakeisti Privatumo politiką, išlaikydama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. Įstaiga informuoja lankytojus apie atnaujinimus, interneto svetainėje ir Facebook paskyroje pateikdama naują Privatumo politikos variantą.
 2. Privatumo politikos klausimais, lankytojas gali susisiekti su Įstaiga elektroniniu paštu info@uzuoveja.lt arba Įstaigos paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu, kurio kontaktiniai duomenys skelbiami Įstaigos interneto svetainėje https://www.uzuoveja.lt/asmens-duomenu-apsauga/.