Paieška
*alt_site_homepage_image*

Globos namams "Užuovėja" suteikta teisė naudotis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidiniu kanalu

LR Pranešėjų apsaugos įstatymas numato, jog įstaigose būtų įdiegtas funkcionuojantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kuriuo kiekvienas asmuo, kurį su įstaiga šiuo metu sieja arba ankščiau siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, galėtų pranešti apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

Globos namams „Užuovėja“ suteikta teisė naudotis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidiniu kanalu, skirtu teikti informaciją apie pažeidimus įstaigoje.

Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiais būdais:

tiesiogiai kompetentingam subjektui, t. y. ministerijoje paskirtam darbuotojui, asmenų grupei ar padaliniui, kuris administruoja vidinį kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus;
siųsti informaciją ministerijos elektroninio pašto adresu pranesk@socmin.lt.
Informacija teikiama laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą galimai padarė, daro ar rengiasi padaryti, sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, jei su pranešime nurodyta įstaiga sieja tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai, kontaktinius duomenis. Jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Rekomenduojama nurodyti informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, jei jie yra žinomi, pateikti duomenis apie pažeidimo liudytojus, jei jie yra žinomi, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.

LR Pranešėjų apsaugos įstatymas
Informacijos apie pažeidimus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašas