Paslaugos

Globos namai “Užuovėja” (toliau – globos namai) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), kurios paskirtis yra užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą, ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusioms nepilnametėms motinoms ir jų vaikams, kurioms nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose apgyvendintoms nepilnametėms motinoms ir jų vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

Globos namai yra globojamo (rūpinamo) vaiko atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti jo teises bei teisėtus interesus ir atstovauti jam. 

Globos namų veiklos tikslas yra užtikrinti nepilnametėms, likusioms be tėvų globos ir jų vaikams globos (rūpybos), socializacijos ir socialines globos paslaugų teikimą, sudarant tinkamas sąlygas jų harmoningam vystymuisi bei sukuriant aplinką, kurioje nepilnametės įgytų motinystės įgūdžius ir motyvaciją savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Globos namai teikia socialinę globą  nepilnametėms motinoms iki 18 metų, o jei nepilnametė motina mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ar formaliojo profesinio mokymo programą iki 21 metų ir jų vaikams (kol jie gyvena kartu su motina);         

Globos namai „Užuovėja“ užtikrina ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai teikti apgyvendinami suaugę asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

Globos namai „Užuovėja“ teikia kompleksinę (psichologinę, socialinę, teisinę, medicininę) ir kitą pagalbą vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo, ir jų tėvams, įtėviams (globėjams).

Globos namuose teikiamos šios paslaugos           

Vaiko ir motinos globos padalinyje teikiamos paslaugos.
Suaugusių asmenų su negalia padalinyje teikiamos paslaugos.

Socialinės globos kaina asmeniui

  Socialinės globos kaina asmeniui 

2020 m. Socialinės globos kaina asmeniui

Dokumentai, reikalingi priimant į globos namus be tėvų globos likusias nepilnames motinas ir jų vaikus, besilaukiančias nepilnametes:

 • siuntimas į socialinės globos namus;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas/gimimo įrašas);
 • socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (mokinio, studento pažymėjimas);
 • neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma) ar specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos);
 • pažyma dėl pedagoginio psichologinio asmens specialiųjų poreikių įvertinimo (pageidautina);
 • medicinos dokumentų išrašas F-027/a (privalomi TBC, ŽIV, WAR, virusinio hepatito tyrimai) ir kita informacija apie sveikatos būklę, emocijų ir elgesio ypatumus;
 • kompensuojamų vaistų pasas, vaiko skiepų kortelė;
 • savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ar teismo nutartis ir kiti dokumentai, pateikti dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos nustatymo;
 • vaiko tėvų ar vienintelio turėto iš tėvų mirties liudijimas, teismo sprendimas dėl turėto vienintelio iš tėvų ar tėvų paskelbimo mirusiais arba pripažinimo nežinia kur esančiais, vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos) dėl laikinojo ar neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, dėl tėvų arba turimo vienintelio iš tėvų pripažinimo neveiksniais (pageidautina);
 • sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
 • dokumentai apie vaikui nuosavybes teise priklausantį turtą ir turto administratorių;
 • dokumentai apie vaikui priklausančias išmokas, banko sąskaitos sutartis.

Dokumentai, reikalingi priimant į globos namus suaugusius asmenis su negalia:

 • neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimas dėl apgyvendinimo globos namuose;
 • savivaldybės nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose (SP-9 forma);
 • asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);
 • savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvoje);
 • socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas);
 • darbingumo lygio pažyma arba specialiojo poreikio lygio nustatymo pažyma;
 • teismo nutartis dėl asmens pripažinimo neveiksniu ir dėl globėjo paskyrimo;
 • medicinos dokumentų išrašas F-027/a (privalomi TBC, ŽIV, WAR, virusinio hepatito tyrimai), informacija apie asmens sveikatą: pagrindinę diagnozę, gretutinius susirgimus ir komplikacijas, persirgtas ligas, galinčias daryti įtaką tolimesniam gydymui, trumpą ligų anamnezę, šiuo metu paskirtą gydymą (pagrindinės ligos ir gretutinių ligų), slaugos/priežiūros, specialaus maitinimo poreikį, žinomas alergines reakcijas, emocijų ir elgesio ypatumus;
 • kompensuojamų vaistų pasas;
 • banko sąskaitos sutartis.