Naujienos

Informacija įstaigos gyventojų artimiesiems

Informuojame, kad Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo laikotarpiu, įstaigos gyventojus gali lankyti asmenys, kurie lankymo laiką bei trukmę iš anksto suderinę su globos namų socialiniais darbuotojais, kreipdamiesi įstaigos interneto svetainėje www.uzuoveja.lt nurodytais telefono numeriais arba el. paštu.

___________________________________________

2020-03-24 įvyko nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto (lengvojo automobilio) pardavimo viešasis aukcionas. Paskelbtas laimėtojas. Pardavimo kaina 150 eurų.

___________________________________________

Globos namai "Užuovėja" įsigijo nekilnojamąjį turtą, skirtą grupinio gyvenimo namų steigimui. Siekiant pereiti nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, 2020 metais grupinio gyvenimo namuose apsigyvens 10 įstaigos gyventojų, turinčių proto ir/ar psichikos negalią.

___________________________________________

Globos namai „Užuovėja“ skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešąjį aukcioną, kuris vyks 2020 m. kovo 23 d., 09 val., el. adresu: www.evarzytynes.lt
Aukciono Nr.: 186199
Parduodamas turtas: lengvasis automobilis.

___________________________________________

Globos namai "Užuovėja" neskelbiamų derybų būdu Vilniaus m. savivaldybėje perka gyvenamąjį namą su jam priklausančiu žemės sklypu, globos namų veiklai vykdyti

Globos namai „Užuovėja“ (toliau – globos namai) neskelbiamų derybų būdu Vilniaus miesto savivaldybėje perka gyvenamąjį namą su jam priklausančiu žemės sklypu, globos namų veiklai vykdyti (ilgalaikės socialinės globos teikimui, steigiant grupinio gyvenimo namus suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia).

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

Grupinių gyvenimo namų steigimas atitinka Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. birželio 29 d.  įsakymu Nr. A1-338 patvirtintą socialinių paslaugų įstaigų kapitalo investicijų strategines krypties 1 kryptį: plėtoti socialines paslaugas, įgyvendinant perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems.

Pirkimo objektas: perkamas gyvenamasis namas su jam priklausančiu žemės sklypu grupinio gyvenimo namų steigimui Vilniaus miesto teritorijoje, ne mažesnis kaip 170 kv. m. naudingojo patalpų ploto su suformuotu žemės sklypu, kurio paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentai išduodami nemokamai darbo dienomis ir valandomis globos namuose „Užuovėja“, adresu Palydovo g. 29A. Informacija teikiama tel.: 8 52 485303, el. p. info@uzuoveja.lt

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: pasiūlymai ir parduodamų gyvenamųjų namų su žemės sklypu dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba, laikantis „Globos namų „Užuovėja“ nekilnojamojo turto grupinio gyvenimo namų steigimui pirkimo neskelbiamų derybų būdu sąlygų“. Paraiškos priimamos iki 2019 m. gruodžio mėn. 10 d., 16:00 val. globos namuose „Užuovėja“, adresu Palydovo g. 29A.

Paraiškų pateikimo tvarka: kandidatas pateikia nustatytos formos pasiūlymą, nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir kadastrinių matavimų bylos kopijas ir (ar) kitus dokumentus užklijuotame voke su užrašu „Nekilnojamojo turto pirkimui“, nurodant kandidato rekvizitus. Pasiūlymas ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedami įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis data ir laikas: 2019-12-11, 9:00 val.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu: 8 52 485303

Informacijos paskelbimo data: 2019-12-09

___________________________________________

Globos namams "Užuovėja" suteikta teisė naudotis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidiniu kanalu

LR Pranešėjų apsaugos įstatymas numato, jog įstaigose būtų įdiegtas funkcionuojantis vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, kuriuo kiekvienas asmuo, kurį su įstaiga šiuo metu sieja arba ankščiau siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, galėtų pranešti apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

Globos namams „Užuovėja“ suteikta teisė naudotis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidiniu kanalu, skirtu teikti informaciją apie pažeidimus įstaigoje. 

Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiais būdais:

  1. tiesiogiai kompetentingam subjektui, t. y. ministerijoje paskirtam darbuotojui, asmenų grupei ar padaliniui, kuris administruoja vidinį kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus;
  2. siųsti informaciją ministerijos elektroninio pašto adresu pranesk@socmin.lt.

Informacija teikiama laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą galimai padarė, daro ar rengiasi padaryti, sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip, – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, jei su pranešime nurodyta įstaiga sieja tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai, kontaktinius duomenis. Jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Rekomenduojama nurodyti informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, jei jie yra žinomi, pateikti duomenis apie pažeidimo liudytojus, jei jie yra žinomi, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti. 

LR Pranešėjų apsaugos įstatymas
Informacijos apie pažeidimus LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašas

___________________________________________

NEMOKAMI MOKYMAI „Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir reagavimas“

Globos namų „Užuovėja“ Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras vykdo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programą „Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir reagavimas“. Programos trukmė: 8 valandos, programos kodas: SD20180104. Išduodami pažymėjimai. 

Dėl mokymų kviečiame kreiptis elektroniniu paštu vilma.paliaukiene@uzuoveja.lt arba telefonu 8618 77520.

Mokymai vykdomi kontaktiniu būdu (Vilniuje) bei nuotoliniu būdu. 
 

 mok2 mok1 mok3

___________________________________________

Susitikimas „Seksualinis smurtas prieš vaikus: kaip atpažinti ir reaguoti“ VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vaikų ligų klinikoje

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras, Vilniaus miesto klinikinės ligoninės kvietimu, 2019 m. sausio mėn. 15 d. susitiko su Vaikų ligų klinikos gydytojais, aptarti kaip reaguoti įtarus, jog vaikas nukenčia nuo seksualinės prievartos bei kaip atpažinti nukentėjusį vaiką. Susitikimo metu pasidalinta patirtimi bei numatytos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.

mok4

___________________________________________

Susitikimas su Estijos Vaiko namo specialistais

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centre Vilniuje 2018 m. gruodžio mėn. 7 dieną įvyko susitikimas su Estijos Vaiko namo specialistėmis Lilia Tkatš ir Ave Kasenōmm. Taline ir Tartu veikiantys Vaiko namo padaliniai pagalbą ėmė teikti 2018 metais. Jie remiasi tuo pačiu islandų Barnahus modeliu kaip ir Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras Vilniuje. Šių centrų tikslas – kurti vaikui draugišką ir palankią aplinką, kurioje visos reikiamos paslaugos būtų sutelktos po vienu stogu ir nuo seksualinės prievartos galimai nukentėjusiems vaikams nebereikėtų keliauti po skirtingas institucijas. 
          Susitikimo metu Lietuvos ir Estijos specialistai dalinosi gerąją patirtimi, aptarė kompleksinės pagalbos vaikams bei jų šeimos nariams teikimą, užmezgė bendradarbiavimo ryšius, kurie bus tęsiami ir ateityje.

1 2 3 4 65

___________________________________________

Pagalbos centro vizitai įvairiuose Lietuvos miestuose

Globos namų „Užuovėja“ Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras nuo 2016 m. birželio 3 d. teikia paslaugas seksualinį smurtą patyrusiems vaikams bei jų šeimos nariams. Pagalbos jiems procese ypatingai svarbus įvairių institucijų tarpusavio bendradarbiavimas, todėl Pagalbos centras, siekdamas, kad jis būtų sklandus, efektyvus, užtikrinantis geriausią vaiko interesą, spalio ir lapkričio mėnesiais iniciavo 9 tarpžinybinius susitikimus su teisėsaugos pareigūnais, prokurorais, vaiko teisių apsaugos bei kitais specialistais įvairiuose Lietuvos miestuose. Susitikta su 106 įvairių įstaigų atstovais.

Susitikimai vyko Alytuje, Varėnoje, Šiauliuose, Ukmergėje, Klaipėdoje, Ignalinoje, Marijampolėje, Panevėžyje bei Vilniuje. Juose dalyvavo vaiko teisių apsaugos specialistai iš 35 savivaldybių: Alytaus, Varėnos, Šiaulių, Radviliškio, Joniškio, Kelmės, Telšių, Akmenės, Ukmergės, Jonavos, Anykščių, Klaipėdos miesto ir rajono, Palangos, Rietavo, Šilutės, Šilalės, Plungės, Kretingos, Ignalinos, Molėtų, Rokiškio, Utenos, Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Šakių, Lazdijų, Prienų, Panevėžio miesto ir rajono, Biržų, Pasvalio, Kėdainių. Į susitikimus atvyko policijos pareigūnai iš Vilniaus, Švenčionių, Utenos, Ignalinos, Klaipėdos, Ukmergės, Širvintų, Jonavos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių. Dalyvavo prokurorai iš Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus. Taip pat susitikta su atstovais iš Panevėžio m. savivaldybės Švietimo ir jaunimo skyriaus, Klaipėdos m. savivaldybės Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus socialinių paslaugų poskyrio, Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus, BĮ Klaipėdos m. Šeimos ir vaiko gerovės centro, Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro Pagalbos socialinės rizikos šeimoms skyriaus, Ukmergės raj. savivaldybės IT ir viešųjų ryšių skyriaus, Alytaus m. švietimo skyriaus.

Tarpžinybinių susitikimų metu plačiau pristatyta Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centro veikla, primenant, kad čia vaikai gali gauti laikino apgyvendinimo paslaugą (3 paroms, esant poreikiui ir ilgesniam laikui), jiems atliekamas psichologinis įvertinimas, teisinės apklausos, teismo medicinos eksperto apžiūros. Diskusijų metu ieškota būdų, leidžiančių užtikrinti, kad vaikui teikiama pagalba būtų kuo efektyvesnė, kad į jos teikimo procesą organizuotai įsijungtų įvairios pagalbą teikiančios įstaigos. Akcentuota, jog siekiama, kad teisminis procesas būtų kuo sklandesnis ir saugantis vaiką nuo pakartotinio traumavimo.

Šioje nuorodoje išsamesnė informacija apie Ukmergėje vykusį tarpžinybinį susitikimą:

http://www.ukmerge.lt/popup2.php?ru=3duqmrI0Y7&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=4815

Konferencijų salė

___________________________________________

Pagalbos centras vyksta į darželius

Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras organizuojama šviečiamojo pobūdžio susitikimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Dažnam suaugusiam atrodo, kad tokie maži vaikai nuo seksualinės prievartos nenukenčia, vyrauja požiūris, kad seksualinio smurto aukos yra paauglės merginos, tačiau net 18% vaikų iš visų apsilankiusiųjų Pagalbos centre yra ikimokyklinio amžiaus. Suaugusiųjų nežinojimas bei paties mažamečio vaiko nesupratimas, kad su juo atliekami veiksmai yra netinkami, didina riziką, kad seksualinio pobūdžio nusikaltimai su ikimokyklinukais bus neatskleisti, vaikas nesulauks pagalbos ir toliau bus traumuojamas.

Pagalbos centras, siekdamas atlikti visuomenės švietimo veiklas vaikų apsaugos nuo seksualinės prievartos srityje, vyksta į darželius susitikti su jų darbuotojais. Susitikimuose pasakojama apie seksualinės prievartos atpažinimą, reagavimo ir pagalbos būdus.

Kviečiame ir pačius darželius kreiptis į Pagalbos centrą dėl šviečiamojo pobūdžio susitikimų. Atvyksime į Jūsų darželį Jums patogiu metu.  

Primename, kad visos Pagalbos centro teikiamos paslaugos klientams yra nemokamos. 

Darželiai