Globos namai “Užuovėja” neskelbiamų derybų būdu Vilniaus m. savivaldybėje perka gyvenamąjį namą su jam priklausančiu žemės sklypu, globos namų veiklai vykdyti

Globos namai „Užuovėja“ (toliau – globos namai) neskelbiamų derybų būdu Vilniaus miesto savivaldybėje perka gyvenamąjį namą su jam priklausančiu žemės sklypu, globos namų veiklai vykdyti (ilgalaikės socialinės globos teikimui, steigiant grupinio gyvenimo namus suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia).

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

Grupinių gyvenimo namų steigimas atitinka Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. birželio 29 d.  įsakymu Nr. A1-338 patvirtintą socialinių paslaugų įstaigų kapitalo investicijų strateginės krypties 1 kryptį: plėtoti socialines paslaugas, įgyvendinant perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems.

Pirkimo objektas: perkamas gyvenamasis namas su jam priklausančiu žemės sklypu grupinio gyvenimo namų steigimui Vilniaus miesto teritorijoje, ne mažesnis kaip 170 kv. m. naudingojo patalpų ploto su suformuotu žemės sklypu, kurio paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentai išduodami nemokamai darbo dienomis ir valandomis globos namuose „Užuovėja“, adresu Palydovo g. 29A. Informacija teikiama tel.: 8 52 485303, el. p. info@uzuoveja.lt

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: pasiūlymai ir parduodamų gyvenamųjų namų su žemės sklypu dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba, laikantis „Globos namų „Užuovėja“ nekilnojamojo turto grupinio gyvenimo namų steigimui pirkimo neskelbiamų derybų būdu sąlygų“. Paraiškos priimamos iki 2020 m. lapkričio mėn. 18 d., 12 val. globos namuose „Užuovėja“, adresu Palydovo g. 29A.

Paraiškų pateikimo tvarka: kandidatas pateikia nustatytos formos pasiūlymą, nuosavybę patvirtinančių dokumentų ir kadastrinių matavimų bylos kopijas ir (ar) kitus dokumentus užklijuotame voke su užrašu „Nekilnojamojo turto pirkimui“, nurodant kandidato rekvizitus. Pasiūlymas ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedami įgalinimus patvirtinantys dokumentai.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis data ir laikas: 2020-11-18, 14:00 val.

Su pirkimo dokumentais galima susipažinti globos namų „Užuovėja“ interneto sveitainėje adresu www.uzuoveja.lt.

Išsamesnė informacija teikiama telefonais: 8 52 485303, 8618 77520.

Informacijos paskelbimo data: 2020-11-16.

* 2021-01-25. Atkreipiame dėmesį, kad šis skelbimas yra informacinio pobūdžio, patalpintas visuomenės informavimo tikslais, bet ne kaip pirkimo procedūrų dokumentas. Atsiprašome už skelbime esančią žmogiškojo faktoriaus klaidą: vietoj „ne mažesnis kaip 170 kv. m. naudingojo patalpų ploto“ turi būti „ne mažesnis kaip 170 kv. m. bendro patalpų ploto“.