Paslaugos

Globos namai “Užuovėja” (toliau vadinama – globos namai) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija), kurios paskirtis yra užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą, ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusioms nepilnametėms motinoms ir jų vaikams, kurioms nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai globos namuose apgyvendintoms nepilnametėms motinoms ir jų vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas.

Globos namai yra globojamo (rūpinamo) vaiko atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymų nustatyta tvarka užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti jo teises bei teisėtus interesus ir atstovauti jam. 

Globos namų veiklos tikslas yra užtikrinti nepilnametėms, likusioms be tėvų globos ir jų vaikams globos (rūpybos), socializacijos ir socialines globos paslaugų teikimą, sudarant tinkamas sąlygas jų harmoningam vystymuisi bei sukuriant aplinką, kurioje nepilnametės įgytų motinystės įgūdžius ir motyvaciją savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Globos namai teikia socialinę globą  nepilnametėms motinoms iki 18 metų, o jei nepilnametė motina mokosi pagal bendrojo lavinimo programą ar formaliojo profesinio mokymo programą iki 21 metų ir jų vaikams (kol jie gyvena kartu su motina);         

Globos namai „Užuovėja“ užtikrina ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai teikti apgyvendinami suaugę asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

Globos namai „Užuovėja“ teikia kompleksinę (psichologinę, socialinę, teisinę, medicininę) ir kitą pagalbą vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo, ir jų tėvams, įtėviams (globėjams).

Globos namuose teikiamos šios paslaugos           

Vaiko ir motinos globos padalinyje teikiamos paslaugos.
Suaugusių žmonių su negalia padalinyje teikiamos paslaugos.

Socialinės globos kaina asmeniui

 Socialinės globos kaina asmeniui

Dokumentai, reikalingi priimant į globos namus be tėvų globos likusioms nepilnametėms motinoms ir jų vaikams, besilaukiančioms nepilnametėms:

 • siuntimas į socialinės globos namus;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, gimimo liudijimas);
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (mokinio, studento pažymėjimas);
 • neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma) ar specialiojo poreikio nustatymo pažymos (SP-1, SP-2 formos);
 • medicinos dokumentų išrašas (F-027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
 • savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ar teismo nutartis ir kiti dokumentai, pateikti dėl vaiko laikinosios ar nuolatinės globos nustatymo;
 • sprendimas dėl socialinės globos skyrimo (SP-9 forma);
 • užpildyta charakteristikos forma. 

Priimant į globos namus „Užuovėja“ suaugusius asmenis su negalia pateikiami šie asmens bylos dokumentai:

 • neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimas dėl apgyvendinimo globos namuose;
 • savivaldybės nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose (SP-9 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė arba leidimas gyventi Lietuvoje);
 • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko ar neįgaliojo pažymėjimas);
 • darbingumo lygio pažyma (kopija, originalas saugomas seife);
 • specialiojo nuolatinio poreikio (nuolatinės priežiūros arba nuolatinės slaugos) nustatymo pažyma, jeigu yra nustatyta;
 • teismo nutartis dėl asmens pripažinimo neveiksniu ir globos paskyrimo, ir paskirto globėjo ar rūpintojo asmens dokumento kopija;
 • medicinos dokumentų išrašas (F-027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis (Privalomi virusinio hepatito, ŽIV, tuberkuliozės tyrimai)